executive board 2018/2019

PATRON

Prof. Dr. Ramesh Kumar Maskey

ADVISORS

Asst. Prof. Diwakar Bista

Asst. Prof Pratisthit Lal Shrestha

EXECUTIVE BOARD

 PRESIDENT

Amar Duwal

9843038720

VICE-PRESIDENT

Youshin Munankarmy

SECRETARY

Janardhan Silwal

9860591434

TREASURER

Shruti Sah

VICE-SECRETARY

Suraj Prakash Shah

MEMBERS

Nitesh Kumar Mandal

Devraj Pant

Shivansh Sharma

Kusum Dhamala

Ujwal Dhakal

Scroll to Top