EXECUTIVE BOARD 2015

EXECUTIVE BOARD

PRESIDENT
Sandesh Acharya
9849883175

VICE-PRESIDENT
Narayan Shresth
9841103370

SECRETARY
Bimal Raj Khatri
9843148756

VICE-SECRETARY
Ujjwal Shrestha
9860435493

TREASURER
Manish Shrestha
9844169816

EXECUTIVE MEMBERS
Amir Raj Giri
Dipak Khadka
Deepika Dhungana
Ekisha Sharma
Rijan Karki
Sarthak Pokhrel

Scroll to Top